This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Działanie w zakresie nadzoru nad rozwojem i stanem zdrowia uczniów

Opiera się głównie na zapewnieniu ogółowi dzieci szkolnych podstawowych świadczeń profilaktycznych. Składają się na nie badania przesiewowe (skriningowe) oraz bilanse zdrowia, systematyczna kontrola rozwoju, szczepienia ochronne. Poza tego typu oddziaływaniem o charakterze powszechnym, w ochronie zdrowia uczniów istnieje potrzeba świadczeń

Z oceny stanu zdrowia wynikają konkretne zadania profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne

Muszą one być stale dostosowywane do zmieniających się potrzeb zdrowotnych, a służba zdrowia obejmując całokształt opieki musi się koncentrować na zadaniach stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia populacji oraz mających duże znaczenie społeczne. Drugim zespołem czynników określających zadania służby zdrowia są

Dużą wagę w prewencyjnym działaniu przywiązuje się do wczesnego wykrywania odchyleń od normy

Każde działanie w tym wieku nie tylko typowo profilaktyczne, ale również lecznicze i rehabilitacyjne jest jednocześnie działaniem zapobiegawczym, rzutującym na dalsze kształtowanie się zdrowia w ontogenetycznym rozwoju osobnika oraz potencjału zdrowotnego całego społeczeństwa. Dużą wagę w prewencyjnym działaniu przywiązuje się

Podstawowe założenia koncepcji medycyny

Podstawowym założeniem koncepcji medycyny wieku rozwojowego jest stworzenie w zakresie opieki zdrowotnej takiego systemu, który zapewniałby całokształt działań na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży od poczęcia aż do osiągnięcia pełnej stabilizacji biologicznej. Statystycznie odpowiada to przedziałowi wieku od 0 do

ROLA I ZADANIA HIGIENISTKI SZKOLNEJ

Rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży, analogicznie jak zdrowie ludzi w ogóle, warunkowane jest przez kilka podstawowych czynników. Są nimi osobnicze uwarunkowania genetyczne, środowisko (fizyczne i społeczne), w którym człowiek żyje, pracuje, uczy się, poziom kultury w ogóle, a zdrowotnej

error: Content is protected !!